I AM NOT MOVING - Short Film

by Travis Gertz

I AM NOT MOVING – Short Film – Occupy Wall Street (by CoreyOgilvie)

“Hypocrisy has its own elegant symmetry”